logo Facebook
i slova jsou činy

Rozdílné stanovisko k návrhu „Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2018“

31. května 2019 13:00 / autor: Pavel Foltán

Dávám rozdílné stanovisko k návrhu „Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2018“, který byl zpracován a předložen předsedou k projednání v rámci programu dotčeného bodu při zasedání Rady ČTK dne 20.05.2019. Toto rozdílné stanovisko dávám z následujících důvodů:

Text návrhu obsahuje některé nepřesné výrazy namísto přesných zákonných pojmů. Text návrhu ve výčtu zasedání neuvádí informace o mimořádných zasedáních. Text k údaji o počtu přijatých usnesení neuvádí údaj o počtu podaných rozdílných stanovisek k dotčeným usnesením. Po zvolení tří nových členů Rady (v první polovině roku 2018) došlo ke zvýšení aktivity Rady, o čemž svědčí údaj o dvojnásobku přijatých usnesení „ve srovnání s rokem 2017“ a byla podána také řada rozdílných stanovisek nových členů, když do té doby rozdílná stanoviska v Radě používána nebyla (a dokonce bylo tvrzeno, že jednací řád institut rozdílných stanovisek nezná, a že do Rady ČTK si tuto novinku přinesli z RRTV noví členové Foltán a Žantovský), ačkoli ve skutečnosti byl procesní institut rozdílného stanoviska tehdy v Jednacím řádu Rady ČTK již dávno obsažen (jen o něm do té doby asi nikdo nevěděl). Čili i zavedení aplikace rozdílných stanovisek nových členů tu svědčí o zvýšení intenzity v činnosti Rady při výkonu jejích povinností v rámci kontroly zájmů veřejnosti na dodržování parametrů veřejné služby v mediálním zpravodajství, což je hlavní smysl Rady ČTK a její základní úkol.

V rámci toho nově zvolení členové akcentovali nutnost dodržování zásad a principů v činnosti tiskové agentury veřejné služby, kdy zprávy nesmí obsahovat hodnotící stanoviska, ani názory redaktora, apod. publicistické prvky.

Dále ke zvýšené pozornosti pak připomněli princip ČTK coby tiskové agentury veřejné služby a jeho důslednou kontrolu při přejímání velkého počtu zpráv ze zahraničí od cizích agentur jako BBC, Reuters, aj. soukromoprávních subjektů, když ČTK už delší dobu nedisponuje dostatečným počtem vlastních zahraničních zpravodajů, kteří by dodávali původní zprávy ČTK, (zatímco ČT má v důležitých částech světa 35 vlastních zahraničních zpravodajů). Text návrhu ve třech větách o rozpočtu Rady za rok 2018 uvádí, že skutečné náklady byly v tom roce nižší bezmála o 300 tisíc Kč, avšak důvody těch úspor nejsou uvedeny. V průběhu řady zasedání se Rada zabývala dlouhodobě nejasným a sporným stavem v otázkách náhrad a dalších mandatorních výdajů, ale k vyřešení problémů doposud nedošlo, přestože ředitel ČTK už v pololetí sdělil dílčí způsob řešení. Takže ze shora uvedených příčin jsem hlasoval proti přijetí dotčeného návrhu v předloženém znění.