logo Facebook
i slova jsou činy

Vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK

16. ledna 2020 05:00 / autor: Petr Žantovský

Podávám tímto vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK, které proběhlo 16.12.2019 z těchto důvodů:

1) Ačkoli na listopadovém (25.11.2019) zasedání nedošlo k volbě z důvodu nepřítomnosti jediné členky Rady (paní Wenigerová tehdy doslova do médií řekla: „Chceme být na volbu kompletní, není podstatné, kdo chybí, každý může mít svůj závažný důvod,“), 16.12.2019 nebyli s řádnou omluvou přítomni dva členové, kolega Foltán a já, a přece k volbě došlo. Nechápu toto uplatnění jiných pravidel a ohrazuji se proti tomu, že mi nebylo umožněno se volby zúčastnit.

2) Nejenže mi nebylo umožněno volby se zúčastnit aktivně (tedy volit) ale ani pasivně (být volen), na což má každý člen právo. Proto považuji tuto volbu za neplatnou.

3) Volba proběhla v rozporu s Jednacím řádem Rady ČTK, kde se píše:

„Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.“

Upozorňuji, že jsem do funkce místopředsedy byl zvolen 18.2.2019 a funkce jsem se nevzdal ani neproběhlo hlasování o mém odvolání (viz zápis ze zasedání 16.12.2019). Znamená to, že nejméně do 18.2.2019 má Rada ČTK místopředsedy tři namísto dosavadních dvou. Jednací řád ani zákon nestanoví počet místopředsedů, ale je to porušení zvyklostí až dosud v Radě uplatňovaných.

Žádám, aby toto moje stanovisko bylo přiloženo k zápisu a zveřejněno stejnou formou, jako jsou zveřejňována rozdílná stanoviska.

Petr Žantovský 20.12.2019