logo Facebook
i slova jsou činy

Zásadně nesouhlasím s tím, aby tato rada úplně zbytečně zatěžovala i Ministerstvo financí s irelevantními dotazy

08. února 2020 11:34 / autor: Pavel Foltán

Dávám rozdílné stanovisko k hlasování v rámci 3. bodu programu zasedání Rady ČTK ze dne 20. ledna 2020 – tj. podle návrhu programu bod s názvem cit.: „Online přenosy jednání rady a publikování jednotlivých zasedání na webu ČTK“. V rámci dotčeného 143. zasedání Rady její předseda otevřel rozpravu k bodu 3. programu se shora cit. názvem. Následně jsem upozornil na skutečnost, že uvedený bod už byl odhlasován hned v úvodu zasedání (čili předsedou svévolně předřazený ještě před schválením programu tohoto zasedání), takže tento bod 3 je tím pádem tzv. nehlasovatelný (tj. znovu už o něm tudíž logicky nelze řádně hlasovat). I přes to však byl potom tento bod pěti členy rady odhlasován, což procesně nelze.

Kromě uvedených procesních vad nutno dále konstatovat i další fakta, jako např. že k danému bodu nebyly s dostatečným předstihem členům rady dodány k prostudování a zvážení jakožto podklady k projednání bodu a event. hlasování vůbec žádné (sic!) obligatorní podklady, jako např. ošetření dotčené problematiky podle příslušného ustanovení platné právní úpravy, konkrétně kdo tyto přenosy a jejich záznamy provádí, zpracovává vč. archivace (a kde a jak) a kdo to kontroluje, jakým normativům podléhá archivace, skartace, atd. (sama rada nemá žádný skartační řád, aj. potřebné normativy), zda jsou k dispozici obligatorní povolení na základě rozhodnutí přísl. úřadů (kompetentních na úseku regulace dané problematiky), zda tu byl udělen souhlas oprávněných osob, atd.

Z rozpravy ke zmíněnému bodu programu zjevně vyplynulo, že ostatní členové rady nemají v dotčené problematice ani elementární přehled, ale ani zájem tak citlivou problematiku řádně řešit na odpovídající úrovni. Na základě shora popsaných skutečností jsem tedy také zde byl nucen hlasovat proti tomu, jak byl i tento bod nastaven a nastolen (k bleskovému odhlasování bez odpovídající rozpravy na základě řádných podkladů alespoň lege artis). Proto jsem tedy i zde byl nucen hlasovat proti dotčenému návrhu.

Údajně poněkud podobně se tato rada dlouhodobě nacházela ve stavu informační nouze také v oblasti dalších vcelku standardních agend, kde jiné subjekty neměly a nemají problém. A to i u agend řešených v bodu „Projednání náhrad za dopravu na jednání mimopražským členům RČTK dle praxe jiných mediálních rad“.

Předseda hned úvodem rozpravy k tomuto bodu prohlásil, že „my jsme se o tom bavili, vím, že tady proběhla komunikace s Poslaneckou sněmovnou, která nás odkázala dál na Ministerstvo práce a sociálních věcí …“, což je omyl – a pravda je taková, že legislativní odbor PSP sdělil v té době radě, že cokoli v této věci mu nepřísluší. Já jsem už tehdy důrazně radu upozornil a vyzval, aby zbytečně a nadbytečně nezaměstnávala ani PSP, ani MPSV, aj. orgány, které tu v této problematice nejsou kompetentní, což pak Radě tyto orgány také sdělily.

I nyní na zasedání rady dne 20.01.2020 jsem opakovaně už poněkolikáté za předchozí už bezmála tři roky (od března 2018) trpělivě sdělil, že tato problematika vč. všech souvisejících agend spadá do kompetence ČTK, když právě ČTK je výplatní místo a subjekt vypořádávající přísl. agendy PaM členů Rady ČTK (což tvrdím už od začátku). A ať už v rámci té rozpravy k tomu bodu na dotčeném zasedání Rady k mému právnímu názoru replikoval (z právních laiků) kdokoli cokoli, tak objektivně nutno kvitovat názor ex-ministryně práce a sociál. věcí Mgr. Marxové, že členům Rady ČTK dotčené náhrady nákladů náležejí. Což vnímám jakožto pozitivní posun, už také i proto, že ex-ministryně rezortu, kam dotčené agendy spadají, jistě ze své praxe (při vedení MPSV a činnosti ve vládě) ví, jak dotčené agendy i po právu stojí.

K nátlaku předsedy a některých dalších členů rady na to, aby se rada dotázala ministerstva financí na to „jak na to“ znovu a opakovaně a nyní už velmi důrazně připomínám, že (jakožto odborník s letitou zkušeností z praxe také v dané oblasti) zcela zásadně nesouhlasím i s tím, aby tato rada úplně zbytečně zatěžovala i Ministerstvo financí s irelevantními dotazy na cosi, co má už dávno mít vyřešeno sama ČTK v rámci standardních agend PaM (na což má i svůj interní aparát pracovníků).

JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK