logo Facebook
i slova jsou činy

Evropská komise tlačí na regulaci internetu

04. března 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Evropská komise již dříve zavedla opatření, mají bojovat proti nezákonnému obsahu on-line. V září začala další etapu monitoringu stavu v této oblasti a chce posoudit, jestli je potřeba připravit opatření nová včetně legislativních. Možná tedy dojde k vyztužení existujícího regulačního rámce.  Komise chce boj proti nezákonnému obsahu podle tiskového oddělení Zastoupení Evropské komise v České republice boj vystupňovat. A proto doporučila společnostem i členským státům, několik operativních opatření. Podrobněji jsou popsány níže. Komise v budoucnu rozhodne, jestli bude zapotřebí navrhnout i právní předpisy. Doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv. Navazují na aktivitu  různých dobrovolných iniciativ, které se snaží zajistit, aby se nezákonný obsah na internetu neobjevoval.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, uvedl: „Online platformy se pro lidi stávají hlavním zdrojem informací, a proto musí svým uživatelům zajišťovat bezpečné prostředí. Co je nezákonné off-line, je nezákonné i online. Některé platformy již sice nezákonný obsah odstraňují, a to více než kdy předtím – což ukazuje, že samoregulace funguje –, my však přesto musíme na teroristickou propagandu a jiný nezákonný obsah, který vážně ohrožuje bezpečnost našich občanů a jejich základní práva, reagovat rychleji.“ Česká komisařka Věra Jourová, prohlásila: "Nelegální nenávistné útoky trolů a haterů nesmí omezit naše právo na svobodné vyjadřování. Za pomoci občanské společnosti a poskytovatelů online platforem bojujeme proti bezpráví na internetu. Tyto hodnoty jsou pro nás nedotknutelné."

Aktuální doporučení mají zajistit rychlejší odhalování a odstraňování nezákonného obsahu online, posílit spolupráci mezi společnostmi, důvěryhodnými oznamovateli a donucovacími orgány a zvýšit transparentnost a záruky pro občany:


  • Jasnější postupy pro oznámení protiprávního obsahu a přijetí opatření: Společnosti by měly stanovit jednoduchá a transparentní pravidla oznamování nezákonného obsahu, včetně zkrácených postupů pro tzv. „důvěryhodné oznamovatele“. Aby se předešlo nechtěnému odstranění obsahu, který není nezákonný, měli by být poskytovatelé obsahu o těchto rozhodnutích informováni a měli by mít možnost se vůči nim odvolat.

  • Účinnější nástroje a proaktivní technologie: Společnosti by měly pro uživatele vytvořit jasné oznamovací systémy. Měly by mít proaktivní nástroje k odhalování a odstraňování nezákonného obsahu, zejména pak teroristického obsahu a obsahu, který se považuje za nezákonný i bez kontextu, jako jsou materiály znázorňující pohlavní zneužívání dětí nebo padělané zboží.

  • Silnější záruky dodržování základních práv: Aby společnosti zajistily, že budou rozhodnutí odstranit obsah správná a opodstatněná, zejména při použití automatizovaných nástrojů, měly by nabídnout účinné a přiměřené záruky, včetně lidského dohledu a ověřování, přičemž budou plně dodržena základní práva, svoboda projevu a pravidla na ochranu údajů.

  • Zvláštní pozornost věnovaná malým společnostem: Průmyslový sektor by měl prostřednictvím dobrovolných dohod spolupracovat a sdílet zkušenosti, osvědčené postupy a technická řešení, včetně nástrojů umožňujících automatické odhalování. Z toho by měly těžit především menší platformy s omezenějšími zdroji a odbornými znalostmi.

  • Užší spolupráce s orgány: Pokud existují důkazy závažného trestného činu nebo podezření, že nezákonný obsah ohrožuje něčí život či bezpečnost, měly by společnosti neprodleně informovat donucovací orgány. Členské státy se vyzývají, aby stanovily odpovídající právní povinnosti.


Teroristický obsah online představuje pro bezpečnost Evropanů zásadní vážné riziko a na jeho šíření je třeba reagovat co nejrychleji. Proto Komise doporučuje konkrétní ustanovení k jeho omezování:

  • Pravidlo jedné hodiny: Vzhledem k tomu, že je teroristický obsah nejškodlivější v prvních hodinách po svém zveřejnění online, měly by všechny společnosti dodržovat obecné pravidlo, že takový obsah odstraní do jedné hodiny od nahlášení.

  • Rychlejší odhalování a účinné odstraňování: Kromě nahlašování by internetové společnosti měly přijímat proaktivní opatření, včetně automatizovaného odhalování, aby mohly účinně a rychle odstranit nebo blokovat teroristický obsah a zabránit tomu, aby se poté objevil znovu. Menším platformám by společnosti měly pomáhat tím, že budou sdílet a optimalizovat vhodné technické nástroje a zavádět pracovní ujednání pro lepší spolupráci s příslušnými orgány včetně Europolu.

  • Lepší systém nahlašování: Měly by být zavedeny zrychlené postupy pro co nejrychlejší zpracovávání hlášení, přičemž členské státy musí k odhalování, určování a nahlašování teroristického obsahu zajistit potřebnou kapacitu a (nezbytné) zdroje.

  • Pravidelné podávání zpráv: Členské státy by měly pravidelně, pokud možno každé tři měsíce, podávat Komisi zprávy o hlášeních a následných opatřeních, jakož i o celkové spolupráci se společnostmi na omezování teroristického obsahu online.


Komise bude monitorovat jaká opatření budou přijatá podle těchto jejích doporučení. Bude také pokračovat v analytické práci a zahájí v příštích týdnech i veřejnou konzultaci. Členské státy a společnosti budou povinny předkládat příslušné informace o teroristickém obsahu do tří měsíců a o jiném nedovoleném obsahu do šesti měsíců. Podle Komise vykazují dosavadní patření boje proti nezákonnému obsahu na internetu "pozitivní výsledky". Například na základě kodexu chování v boji proti nezákonným nenávistným projevům online internetové společnosti nyní odstraňují v průměru 70 % projevů, které jim byly oznámeny. Přičemž ve více než 80 % případů k odstranění došlo do 24 hodin.

V návaznosti na závěry Evropské rady z června 2017 a na základě komunikace s průmyslovými podniky Komise v září 2017 vydala pokyny a doporučila společné nástroje pro rychlé a proaktivní odhalování a odstraňování nezákonného obsahu online. Komise počítá pro zintenzivnění boje může dojít k přijetí legislativních opatření.